SWU Home SWU Webboard
 
Website   lifelong education
 
  Request Webboard ขอเว็บบอร์ด Register Member สมัครสมาชิก Login เข้าสู่ระบบ Help  ช่วยเหลือ คู่มือการใช้งาน  คู่มือ
Agreement
SWU Webboardเป็นบริการที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงาน คณาจารย์ บุคลากร หรือ นิสิต ของมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการจัดกระดานเสวนา เพื่อการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่สร้างสรรค์ในหัวเรื่องที่มีกลุ่มผู้สนใจร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในด้านวิชาการ หรือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการบริหาร บริการ และกิจกรรมอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
 
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิกเว็บบอร์ด 
1. เว็บบอร์ด มศว เป็นบริการผ่านเว็บที่พัฒนาขึ้นเพื่อประโยชน์ในด้านวิชาการ หรือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการบริหาร บริการ และกิจกรรมอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ห้ามนำไปใช้เพื่อกิจกรรมด้านการโฆษณา หรือ ธุรกิจการค้าใด ๆ
2. ผู้มีสิทธิ์ขอสมัครเป็นสมาชิกเว็บบอร์ด จะต้องเป็นคณาจารย์ บุคลากร หรือ นิสิต ผู้ซึ่งได้รับสิทธิ์ในการใช้งาน Buasri Account ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือระงับการให้บริการชั่วคราวแก่สมาชิก ในกรณีที่พบว่าสมาชิกนั้นมิได้บฏิบัติตามกฎกติกามารยาทและข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาที่สมาชิกได้นำเสนอเผยแพร่บนเว็บบอร์ด

หากคุณยอมรับข้อตกลงข้างต้น ให้คลิกปุ่ม "ยอมรับ" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์